Uprava i nadzor

Objavljeno: 15.11.2019

JAVNA NABAVA GORIVA

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Predmet nabave: Javna nabava goriva

Broj objave: 2019/S 0F2- 0045393

Datum slanja: 15.11.2019.

Rok za dostavu ponude: 06.12.2019. do 12:00:00 sati

Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave

Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:

https://eojn.nn.hr